30مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه آریانا طبی کمپلکس شفاخانه
 • آدرس: کابل، افشار، سرک عمومی قرغه، داخل محوطه سره میاشت
 • شماره تماس: 0781111191
 • info@arianamc.com
تائید شده داکتر نور محمد محمدی داکتر

داکتر نور محمد محمدی

Dr. Noor Muhammad Muhammadi
 • آدرس: کابل، سینمای بهارستان،بهارستان پلازا نزد پارک، منزل فوقانی عرفان سادات درملتون
 • شماره تماس: 0703884536
 • drnoormmuhammadi@gmail.com
تائید شده شفاخانه رحمت شفاخانه

شفاخانه رحمت

Rahmat Hospital - Kabul
 • آدرس: کابل، ناحیه پانزدهم، سرک موتر فروشی های قصبه
 • شماره تماس: 0728998510
 • info@rahmathospital.af
تائید شده کلینیک دندان حنفی - کابل کلینیک
تائید شده داکتر عبدالرحمن همت داکتر

داکتر عبدالرحمن همت

داکتر انستیزی در شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • آدرس: کابل، چهارراهی شیرپور، شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • شماره تماس: 0773154665
 • Abdul.syedzoi@gmail.com
تائید شده شفاخانه میوند واقع شهر کابل شفاخانه

شفاخانه میوند واقع شهر کابل

شفاخانه ملی و تدریسی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، جاده میوند، نزدیک مندوی یا سینمای پامیر
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • maiwandhsp.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه سردار محمد داود خان شفاخانه

شفاخانه سردار محمد داود خان

شفاخانه ملی و تخصصی نظامی
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • mdk.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه صحت طفل اندراگاندی شفاخانه

شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

شفاخانه ملی و تخصصی برای اطفال
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • igch.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل شفاخانه

شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی عامه
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سرک دشت برچی
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • ali.jinnah.hsp@doctoristan.com
تائید شده کلینیک خدمات عاجل واقع کابل کلینیک

کلینیک خدمات عاجل واقع کابل

کلینیک ملی خدمات عاجل
تائید شده پولی کلینیک مرکزی کلینیک

پولی کلینیک مرکزی

پولی کلینیک ملی و عمومی شهر کابل
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100445
 • DrHabib102@yahoo.com
تائید شده شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل شفاخانه

شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل

شفاخانه ملی و تخصصی 50 بستر
 • آدرس: کابل، سرک کابل جلال آباد، ساحه پل چرخی
 • شماره تماس: 0786970855
 • JanatGul.Hsp@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه افغان جاپان برای کوید19 شفاخانه

شفاخانه افغان جاپان برای کوید19

شفاخانه ملی و تخصصی امراض ساری
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سناتوریم دارالامان
 • شماره تماس: 0202521977
 • tahirfurmoly@yahoo.com
تائید شده شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 100 بستر دشت برچی
تائید شده شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 50 بستر دشت برچی
تائید شده شفاخانه استقلال واقع کابل شفاخانه

شفاخانه استقلال واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سرک دارالامان، سه راهی علاوالدین
 • شماره تماس: 0202500674
 • dr.s.nasib2014@gmail.com
تائید شده شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل شفاخانه

شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: 0202301360
 • dr_m.haroon@yahoo.com
تائید شده شفاخانه نور واقع کابل شفاخانه

شفاخانه نور واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی چشم
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100446
 • cpc_noor@yahoo.com
تائید شده شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل

شفاخانه ملی معالجوی و تخصصی ستوماتولوژی
 • آدرس: کابل، ناحیه دوم، فروشگاه
 • شماره تماس: 0202104326
 • stom.hsp@gmail.com
تائید شده شفاخانه احیا مجدد واقع کابل شفاخانه

شفاخانه احیا مجدد واقع کابل

شفاخانه ملی احیاء مجدد معلولین
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100436
 • rdhospital2012@gmail.com
تائید شده شفاخانه صحت روانی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صحت روانی واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی روانی
تائید شده شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی شفاخانه

شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

Ata Turk Children Hospital in Kabul
 • آدرس: کابل، ناحیه سوم، جوار علی آباد سابقه
 • شماره تماس: 0752001893
 • h.ataturk@yahoo.com
تائید شده شفاخانه صحت طفل واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صحت طفل واقع کابل

شفاخانه عمومی اطفال دولتی
تائید شده شفاخانه جمهوریت واقع کابل شفاخانه

شفاخانه جمهوریت واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی جمهوریت دولتی
 • آدرس: کابل، ناحیه دوم، سرک وزارت داخله سابقه
 • شماره تماس: 0202201373
 • jumhuriat@gmail.com
تائید شده شفاخانه خیرخانه واقع کابل شفاخانه

شفاخانه خیرخانه واقع کابل

شفاخانه دولتی 102 بستر خیرخانه
 • آدرس: کابل، ناحیه یازدهم، لیسه مریم
 • شماره تماس: 0202401352
 • Abdulakbari29@yahoo.com
تائید شده شفاخانه انتانی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه انتانی واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی امراض انتانی
تائید شده شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی صدری دولتی
تائید شده شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل شفاخانه
تائید شده شفاخانه ملالی زیژنتون شفاخانه

شفاخانه ملالی زیژنتون

Malalai National Hospital
 • آدرس: کابل، ناحیه چهارم، شهر آرا
 • شماره تماس: 0202201377
 • Azizayousuf3@gmail.com
تائید شده شفاخانه ابن سینا کابل شفاخانه

شفاخانه ابن سینا کابل

شفاخانه عاجل دولتی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، نزدیک سینمای پامیر، پل آرتل
 • شماره تماس: 0202100359
 • Dr.rahmatzai@gmail.com