شفاخانه ملالی زیژنتون

Malalai National Hospital
  • 1132 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه ملالی زیژنتون

شماره راجستر: KBL-02002-F

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

تخصص (ها):

  • اطفال و نوزاد
  • نسائی ولادی

Photo Gallery

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.