شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل

شفاخانه ملی و تخصصی 50 بستر
  • 436 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل

شماره راجستر: KBL-02019-F

نام رئیس: دکتور ناگار

شماره تماس رئیس: 0786970855

Senator Jannat Gul Khan Hospital in Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.