شفاخانه انتانی واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی امراض انتانی
  • 545 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه انتانی واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02005-F

اسم رئیس: دکتور سیدحسن "مجتبی"

شماره تماس رئیس: 0799300232

 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.