شفاخانه سردار محمد داود خان

شفاخانه ملی و تخصصی نظامی
  • 595 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه سردار محمد داود خان

شماره راجستر: KBL-02022-F

Sardar Mohammad Dawood Khan Military Hospital in Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.