شفاخانه خیرخانه واقع کابل

شفاخانه دولتی 102 بستر خیرخانه
 • 414 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه خیرخانه واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02006-F

نام رئیس: دکتور عبدالرحمن " اکبری"

شماره تماس رئیس: 0799281844

 

تاریخچه شفاخانه 102 بستر خیرخانه - پروژه اصلاحات شفاخانه ها

درسال ۱۳۵۹ نظربه لزوم دید وزارت صحت عامه جهت رفع مشکلات ونیازمندی های صحی مردم ساختمان پولی کلنیک شهری خیرخانه منظورو اعمارآن صورت گرفت و درسال ۱۳۶۰ تشکیل پولی کلنیک شهری ازطرف مقام وزارت صحت عامه منظورودرشروع سال ۱۳۶۱ افتتاح شد که دارای تشکیل ذیل بود.
پرسونل فنی۸ نفر، پرسونل اداری ۸نفر، پرسونل خدماتی۱۱نفر( مجموعآ۲۷ نفر)
بعدا درسال ۱۳۵۶به نسبت نیازمندی های مبرم ساکنین خیرخانه به خدمات ولادی۱۰ بسترنسائی ولادی ایجادگردیده و درسال ۱۳۷۳باتوجه به رفع نیازمندی های روزافزون به خدمات صحی دولت اسلامی افغانستان منظوری ۵۲ بستراین شفاخانه رامنظورنمودوازپولی کلنیک شهری خیرخانه به شفاخانه ۵۲ بسترارتقاومسمی شد که دارای تشکیل ذیل بود.
پرسونل فنی۱۷۵نفر، پرسونل اداری ۲۱نفر، پرسونل خدماتی۵۸نفر
(مجموعآ۲۵۴ نفر)

باازدیادنفوس شهری درسال ۱۳۸۱ ،۲۰ بستردرتشکیل شفاخانه ۵۲ بسترخیرخانه ازدیادوبه شفاخانه ۷۲ بسترارتقا یافت که بعد ازسپری شدن یکسال ۳۰بستردیگرنظربه لزوم دید وزارت صحت عامه تزئیدنموده وبه شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه مسمی شد.
بعدآ نظربه لزوم دید مقامات محترم وزارت صحت عامه درماه دلوسال 1387 شامل پروژه اصلاحات شفاخانه گردیده که مجموعآ دارای 215 نفرتشکیل بوده.بخش های عرضه خدمات شفاخانه قرارذیل است:

خدمات داخل بستر IPD:
1) سرویس داخله عمومی دارای۳۰بستر
2) سرویس جراحی عمومی دارای۲۰ بستر
3) سرویس نسائی ولادی دارای۳۰ بستر
4) سرویس داخله اطفال دارای ۲۰بستر

خدمات سراپا يا OPD:
داخله کاهل، داخله اطفال، بخش دندان، بخش واکسیناسیون، گوش وگلو، نسایی، MCH ، صحت روانی، اکسری، لابراتوار بانک خون، التراسوند.

بااینکه شفاخانه خیرخانه به حیث یک شفاخانه ولایتی شامل پروژه اصلاحات شفاخانه ها گردیده است درعین زمان یک شفاخانه تخصصی بوده که سالانه تعدادی ازدوکتوران جوان اعم ازذکور واناث را به حیث متخصصین طب غرض خدمت گذاری به مردم نیازمند به جامعه تقدیم میدارد.
این شفاخانه ازنظرجغرافیایی درموقعیت پرازدحام شهرکابل قرارگرفته که برعلاوه خدمات صحی برای نفوس تحت پوشش نفوس ولسوالی های شمال کابل نیزازخدمات این شفاخانه مستفید میگردند.

ماموریت یا Mission شفاخانه:

ماموریت شفاخانه ۱۰۲ بسترخیرخانه عبارت ازعرضه خدمات صحی باکیفیت شفاخانه ای ازطریق تطبیق مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای یا EPHS ومجموعه خدمات صحی اساسی یا BPHS وارتقاع ظرفیت عرضه کننده گان خدمات صحی برای نفوس ساحه تحت پوشش شفاخانه بخصوص زنان واطفال میباشد.

تخصص (ها):

 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • انتانی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • پتولوژیست
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی بطن
 • جراحی عمومی
 • جراحی قلبی و صدری
 • گوش، گلو و بینی
 • مغز، اعصاب و روان
 • یورولوژی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.