شفاخانه احیا مجدد واقع کابل

شفاخانه ملی احیاء مجدد معلولین
  • 241 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه احیا مجدد واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02011-F

نام رئیس: دکتور محمد هاشم "ابدالی"

شماره تماس رئیس: 0796312618

Rehabilitation Hospital of Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.