شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی صدری دولتی
  • 325 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02004-F

اسم رئیس: دکتور سیدحسن "مجتبی"

شماره تماس رئیس: 0799300232

 

ارایۀ خدمات صحی در شفاخانه صدری ابن سینا


شفاخانۀ ملی وتخصصی صدری ابن سینا، یکی از شفاخانه‌های شهرکابل می‌باشد. این شفاخانه در کنار این که برای باشندگان شهر کابل خدمات صحی ارایه می‌کند، بیمارانی که از ولایات به این شفاخانه رجعت داده می‌شود نیز تحت تداوی قرار می‌گیرند.
در سه ماه نخست سال روان، این شفاخانه 15662 تن مراجعین داشته است. که از این میان 1185 تن از آنان بستری گردیده و 14477 تن آن به گونه سراپا تحت تداوی قرار گرفته است .

افزون بر این، در این شفاخانه 15617 تن در بخش‌های لابراتوار، ایکو، التراسوند، اکسری، سی تی اسکن، و گراف قلب تحت معاینه قرار گرفته اند.
شفاخانه نام‌برده دارای بخش‌های، داخله صدری، جراحی صدری، ایکوکاردیو گرافی و مراقبت های جدی، خدمات لابرتواری، اکسری، سی تی اسکن، گراف قلب و سایرمعاینات طبی برای بیماران می‌باشد.
شفاخانه صدری ابن سینا درسال 1341 تاسیس گــــــردیده است.این شفاخانه دارای 60 بستر و 166 کارمند می‌باشد.
دسترسی به خدمات صحی حق هر شهروند کشور است و وزارت صحت عامه متعهد بر ارایه خدمات صحی با کیفیت و بهبود وضعیت صحی مردم در کشور می‌باشد.

 

 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.