شفاخانه نور واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی چشم
  • 1136 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه نور واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02013-F

نام رئیس: دکتور محمد یوسف برکی

شماره تماس رئیس: 0778106681

Noor Eye Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.