شفاخانه جمهوریت واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی جمهوریت دولتی
  • 511 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه جمهوریت واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02007-F

نام رئیس: دکتور هارون " عارف"

شماره تماس رئیس: 0799188672

 

 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.