شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 100 بستر دشت برچی
  • 339 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02017-F

نام رئیس: دکتور عتیق الله "قاطع"

شماره تماس رئیس: 0700230767

Dashte Barchi 100 Bed National Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.