شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
  • 548 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02014-F

نام رئیس: دکتور گل احمد ایوبی

شماره تماس رئیس: 0799590160

Wazir Akbar Khan Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.