شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 50 بستر دشت برچی
  • 242 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02016-F

نام رئیس: دکتور عبدالمجید "واحدی"

شماره تماس رئیس: 0799398961

Dashte Barchi 50 Bed Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.