شفاخانه استقلال واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
  • 429 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه استقلال واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02015-F

نام رئیس: دکتور محمد صابر "نصیب"

شماره تماس رئیس: 0796367036

Isteqlall Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.