شفاخانه صحت طفل واقع کابل

شفاخانه عمومی اطفال دولتی
  • 514 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه صحت طفل واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02008-F

نام رئیس: دکتور نورالحق "یوسفزی"

شماره تماس رئیس: 0773030404

مرکز تشخصیه و سرویس عاجل شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل که به هزینه پنج میلیون دالر امریکایی از سوی هند مجهز شده، به بهرداری سپرده شد.

کمک‌های هند در بخش‌های صحت، اقتصاد و منابع بشری همواره مطابق نیازمندهای مردم افغانستان صورت گرفته است. ایجاد این مرکز برای کاهش مرگ و میر مادران در کشور مفید خوانده شده است.

هند تجهیزات و وسایل پزشکی در سرویس عاجل شفاخانه صحت طفل در اختیار داکتران افغانستان قرار داده و در بخش نگهداری وسایل پزشکی نیز با آنان همکاری خواهد کرد.

 

 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.