شفاخانه آریانا طبی کمپلکس

Ariana Medical Complex
 • 243 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه آریانا طبی کمپلکس

شماره راجستر : 49

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

تخصص (ها):

 • آلرژی یا حساسیت
 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • اطفال و نوزاد
 • اعصاب و روان
 • انتانی
 • اندوکراینولوژی
 • انستیزی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • پتولوژیست
 • تغذیه
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی اعصاب
 • جراحی اوعیه
 • جراحی بطن
 • جراحی پستان
 • جراحی پلاستیک
 • جراحی عمومی
 • جراحی قلبی و صدری
 • جلدی
 • جهاز هضمی
 • چشم
 • خون و سرطان
 • داخله عمومی
 • داخله قلبی و تنفسی
 • دندان پزشکی
 • روان شناسی
 • روماتولوژی (روماتیزم)
 • سوء تغذی
 • فیزیوتراپی
 • گوش، گلو و بینی
 • مغز، اعصاب و روان
 • نسائی ولادی
 • نفرولوژی
 • یورولوژی

لیست خدمات و هزینه ها

BIPOLAR DISORDERS$225

Medical/Surgical Unit$1500

Inpatient Rehabilitation$1091.44

Cesarean Section Delivery$13182.79

Pediatric Evaluation – Level 1$387.91

Photo Gallery

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.