شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی عامه
  • 301 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02020

Muhammad Ali Jinnah Hospital in Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.