شفاخانه افغان جاپان برای کوید19

شفاخانه ملی و تخصصی امراض ساری
  • 350 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه افغان جاپان برای کوید19

شماره راجستر: KBL-02018-F

نام رئیس: دکتور طاهر "فرمولی"

شماره تماس رئیس: 0700169631

Afghan Japan COVID19 Hospital in Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.