ویروس آبله میمون چیست و چی علایم دارد؟

ویروس آبله میمون چیست و چی علایم دارد؟

ویروس آبله میمون چیست و چی علایم دارد؟


آبله میمون در یک نگاه
از 13 می 2022 ،موارد آبله میمون از 12 کشور به WHO گزارش شده است. بررسی های اپیدمیولوژیک در حال انجام است، با این حال، موارد گزارششده تاکنون هیچ ارتباط سفری به این مناطق ثابت نکردهاند. بر اساس اطالعات موجود در حال حاضر موارد عمدتا در میان مردان هموسکشوال شناسایی شده است. هدف این اخبار شیوع بیماری، افزایش آگاهی، اطالع رسانی برای آمادگی و ارائه راهنماییهای فنی برای اقدامات توصیهشده فوری است.
.
وضعیت در حال تغییر است و WHO انتظار دارد با گسترش نظارت در این کشورها موارد بیشتری از آبله میمون شناسایی شود. اقدامات فوری برای اطالع رسانی به افرادی که ممکن است بیشتر در معرض خطر ابتال به عفونت آبله میمون هستند با اطالعات دقیق متمرکز می شوند تا از گسترش بیشتر جلوگیری شود. شواهد موجود کنونی نشان می دهد کسانی بیشتر در معرض خطر هستند که در تماس فیزیکی نزدیک با فرد مبتال به آبله میمون دارای عالئم بوده اند. WHO هم چنین در تالش است تا راهنمایی هایی را برای محافظت از ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی خط مقدم و سایر کارکنان بهداشتی که ممکن است در معرض خطر باشند ارائه دهد. WHO در روزهای آینده توصیه های فنی بیشتری ارائه خواهد کرد.

بیماری آبله میمون در دست انسان
شیوع آبله میمون
تا 21 می 92 مورد تایید شده آزمایشگاهی و 28 مورد مشکوک آبله میمون با تحقیقات در حال انجام به WHO گزارش شده است. تا به امروز هیچ مورد مرگ و میر مرتبطی گزارش نشده است. موارد گزارش شده تاکنون هیچ ارتباط مسافرتی ثابتی به یک منطقه نداشته است. تا به امروز تمام مواردی که نمونههای آنها توسط آزمایش PCR تایید شده است، آلوده به ویروس آفریقایی شناسایی شدهاند. توالی ژنوم از نمونه سواب از یک مورد تایید شده در پرتغال، نشان دهنده تطابق نزدیک ویروس آبله میمون عامل شیوع فعلی با موارد صادراتی از نیجریه به بریتانیا، اسرائیل و سنگاپور در سالهای 2018 و 2019 است. شناسایی موارد تایید شده و مشکوک آبله میمون بدون ارتباط مستقیم سفر به یک منطقه آندمیک نشان دهنده یک رویداد بسیار غیرعادی است. نظارت تا به امروز در مناطق غیر بومی محدود بوده است، اما اکنون در حال گسترش است. WHO انتظار دارد که موارد بیشتری در مناطق غیر آندمیک گزارش شود. اطالعات موجود حاکی از آن است که انتقال از انسان به انسان در میان افرادی که در تماس فیزیکی نزدیک با مواردی که عالمت دار هستند، رخ می دهد.
.
عالوه بر این شیوع جدید، WHO همچنان به دریافت به روزرسانیها در مورد وضعیت گزارشهای جاری موارد آبله میمون از طریق مکانیسمهای نظارتی برای موارد در کشورهای بومی دریافت میکند. کشورهای بومی آبله میمون عبارتند از: کامرون، آفریقای مرکزی، کنگو، گابن، غنا (فقط در حیوانات شناسایی شده است)، ساحل عاج، لیبریا، نیجریه، سیرالئون و سودان.

بیماری آبله میمون چیست؟
آبله میمون یک زئونوز ویروسی (ویروسی است که از حیوانات به انسان منتقل می شود) با عالئمی بسیار شبیه به علائمی که در گذشته در بیماران آبله دیده می شد، اگرچه از نظر بالینی شدت آن کمتر است. این بیماری توسط ویروس آبله میمون که متعلق به جنس orthopoxvirus از خانواده Poxviridae است ایجاد می شود. دو دسته از ویروس آبله میمون وجود دارد: نوع آفریقای غربی و نوع حوضه کنگو (آفریقای مرکزی). نام آبله میمون از کشف اولیه ویروس در میمون ها در یک آزمایشگاه دانمارکی در سال 1958 سرچشمه می گیرد. اولین مورد انسانی در یک کودک در کنگو در سال 1970 شناسایی شد.
.
دوره کمون آبله میمون معموال از 6 تا 13 روز است اما می تواند بین 5 تا 21 روز باشد.گونه های مختلف جانوری به عنوان حساس به ویروس آبله میمون عدم. اند شده شناسایی قطعیت در مورد تاریخچه طبیعی ویروس آبله میمون وجود دارد و مطالعات بیشتری برای شناسایی دقیق و نحوه حفظ گردش ویروس در طبیعت مورد نیاز است. خوردن گوشت کم پخته شده و سایر محصولات حیوانات آلوده یک عامل خطر احتمالی است. آبله میمون معموال خود محدود شونده است، اما ممکن است در برخی افراد، مانند کودکان، زنان باردار یا افرادی که به دلیل سایر شرایط سالمتی دچار ایمنی سیستم سرکوب هستند، شدید باشد. به نظر می رسد عفونت های انسانی با نوع غرب آفریقا باعث بیماری کمتری نسبت به نوع حوضه کنگو می شود، با نرخ مرگ و میر 6.3 ٪در مقایسه با 6.10 ٪برای نوع حوضه کنگو.

مریضی آبله میمون در کشور های اروپایی رو به افزایش است
علائم و نشانه های آبله میمون
در انسان عالئم آبله میمون مشابه اما خفیف تر از علائم آبله است. آبله میمون با تب، سردرد، دردهای عضلانی و خستگی شروع می شود. تفاوت اصلی بین عالئم آبله و آبله میمون در این است که آبله میمون باعث تورم غدد لنفاوی (لنفادنوپاتی) می شود در که حالی آبله این طور نیست. دوره کمون (زمان از عفونت تا علائم) برای آبله میمون معموال 6 تا 13 روز است اما می تواند بین 5 تا 21 روز باشد.
.
- سردرد
- شروع تب باال
- لنفادنوپاتی (غدد لنفاوی متورم)
- درد عضلانی و بدن
- کمر درد
- ضعف شدید
- بثورات پوستی
.
توجه داشته باشید در عرض 1 تا 3 روز (گاهی اوقات طوالنی تر) پس از ظهور تب، بیمار دچار بثورات می شود که اغلب روی صورت شروع می شود و سپس به سایر قسمت های بدن گسترش می یابد. این بیماری معموال 2 تا 4 هفته طول می کشد.

چه کسانی در معرض ابتلا هستند؟
- قرار گرفتن در معرض چهره به چهره از جمله کارکنان بهداشتی بدون محافظ چشم و تنفسی
- تماس فیزیکی مستقیم با ضایعات پوستی از جمله تماس جنسی
- تماس با مواد آلوده مانند لباس، مالفه یا ظروف آلوده فرد تایید شده آبله میمون در 21 روز قبل از شروع علائم
- سابقه سفر به یک کشور بومی آبله میمون را در 21 روز قبل از شروع علائم


مصئونیت متقابل محافظتی در برابر واکسین آبله به افراد مسن محدود خواهد شد، زیرا جمعیت های زیر 40 یا 50 سال در سرتاسر جهان دیگر از حفاظت ارائه شده توسط برنامه های قبلی واکسیناسیون آبله بهره نمی برند. مصونیت کمی نسبت به آبله میمون در میان جوانانی که در کشورهای غیر بومی زندگی می کنند وجود دارد زیرا ویروس در آنجا وجود نداشته است.

انتقال ویروس آبله میمون چگونه است؟
انتقال ویروس آبله میمون زمانی اتفاق میافتد که فرد از طریق حیوان، انسان یا مواد آلوده به ویروس تماس پیدا کند. ویروس از طریق پوست، دستگاه تنفسی یا غشاهای مخاطی )چشم، بینی یا دهان( وارد بدن می شود. انتقال از حیوان به انسان ممکن است از طریق گاز گرفتن یا خراش، تماس مستقیم با مایعات بدن یا فضوالت حیوانی باشد. تصور می شود که انتقال از انسان به انسان عمدتا از طریق قطرات تنفسی بزرگ و تماس پوستی اتفاق می افتد. سایر روشهای انتقال از انسان به انسان شامل تماس مستقیم با مایعات بدن و تماس غیرمستقیم با مواردی مانند لباسها یا ملحفههای آلوده است.
.
توصیه WHO
شناسایی موارد اضافی و گسترش بیشتر در کشورهایی که در حال حاضر موارد را گزارش می کنند و سایر کشورهای عضو محتمل است. هر بیمار مشکوک به آبله میمون باید بررسی شود و در صورت تایید، جداسازی شود تا زمانی که ضایعات آنها پوسته پوسته شود، دلمه افتاده و الیه ای تازه از پوست در زیر آن تشکیل شود. کشورها باید برای موارد مربوط به بیمارانی که با راش غیر معمولی که در مراحل متوالی پیشرفت میکند - ماکولها، پاپولها، وزیکولها، پوستولها، دلمهها هوشیار باشند. تب، بزرگ شدن غدد لنفاوی، کمردرد و دردهای عضلانی را نیز جدی بگیرند. این افراد ممکن است به محیطهای مختلف اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی از جمله مراقبتهای اولیه، کلینیکهای پزشکی، واحدهای بیماریهای عفونی (زنان و زایمان، اورولوژی، بخشهای اورژانس و کلینیکهای پوست مراجعه کنند. افزایش آگاهی در میان جوامع بالقوه آسیب پذیر و هم چنین ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کارکنان آزمایشگاه، برای شناسایی و پیشگیری از موارد ثانویه بیشتر و مدیریت موثر شیوع فعلی ضروری است.
.
در طول شیوع آبله میمون، تماس فیزیکی نزدیک با افراد آلوده مهم ترین عامل خطر برای ویروس آبله میمون است. اگر فرد مشکوک به آبله میمون باشد، بررسی باید معاینه بالینی بیمار با استفاده از اقدامات مناسب پیشگیری و کنترل عفونت باشد. بررسی قرار گرفتن در معرض بیماری باید دوره بین 5 تا 21 روز قبل از شروع عالئم باشد. هر بیمار مشکوک به آبله میمون باید در طول دوره های عفونی احتمالی و شناخته شده، یعنی در مراحل اولیه و راش بیماری، ایزوله شود. تأیید آزمایشگاهی موارد مشکوک مهم است اما نباید اجرای اقدامات بهداشت عمومی را به تأخیر بیندازیم.
.
ملاحضات ایمنی
فردی که با یک فرد آلوده تماس مستقیم دارد ممکن است به آبله میمون مبتال شود. مراحل محافظت از خود شامل پرهیز از تماس پوست با پوست یا چهره به چهره با افرادی که دارای عالئم هستند، انجام رابطه جنسی ایمن، تمیز نگه داشتن دست ها با آب و صابون یا الکل، تمیز کردن اشیاء و سطوحی که لمس شده اند و استفاده از ماسک است.
.
در حالی که مکانیسمهای دقیق انتقال شیوع آبله میمونها هنوز در حال بررسی است و احتماال با متفاوت SARS-CoV-2 مکانیسمهای است، یادآوری این نکته ضروری است که اقدامات پیشگیرانه کلی توصیه شده در برابر 19-COVID نیز تا حد زیادی از انتقال ویروس آبله میمون محافظت میکند. عالوه بر این، هر شخصی که با تعریف مورد مشکوک، احتمالی و تایید شده که در باال توضیح داده شده است، باید از تماس نزدیک با افراد دیگر خودداری کند و در اجتماعات بزرگ شرکت نکند.
.
تحقیقات بیشتر در مورد بهداشت عمومی در کشورهای غیر بومی که مواردی را شناسایی کردهاند، از جمله یافتن موارد گسترده و ردیابی تماس، تحقیقات آزمایشگاهی، مدیریت بالینی و جداسازی با مراقبتهای حمایتی ادامه دارد.

سرایت ویروس آبله میمون Monkeypox Virus
سخن پایانی
سازمان بهداشت جهانی از نزدیک شیوع بیماری آبله میمون را تحت نظر دارد. در حالی که در حال حاضر هیچ اقدام خاصی در رابطه با برگزاری، به تعویق انداختن یا لغو تجمع دسته جمعی در مناطقی که موارد آبله میمون شناسایی شده است، مورد نیاز نیست، می توان اطالعات را با شرکت کنندگان احتمالی تجمعات جمعی به اشتراک گذاشت تا آنها تصمیمی آگاهانه بگیرند. سازمان بهداشت جهانی در روزهای آینده راهنمایی های بیشتری را ارائه خواهد کرد.

لطفا این مطلب را با دوستان خود در داخل و خارج از افغانستان نیز شریک کنید!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Rating*