ویروس آبله میمون چیست و چی علایم دارد؟

%da%af%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%aa

و ھنوز صنف چھارم فاکولتھ طب است ولی پدر و مادرش نسبت عشقی کھ بھ او دارنداو را داکتر صاحب صدا می کنند. داکترجوان بین اعضای خانواده اش جایگاه خاصیدارد بھ گونھ ای کھ در بعضی موارد از زبان او نقل قول می کنند و ...

Read More »
%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

شمنیزم قدیمترین راه و رسم عالجگری روانیست که در سایبیریای وسطی در شمال آسیای میانه ایجاد شده و بعد هادر شرق و غرب ازآن استقبال به عمل آمده است. امروز هم اینجا و آنجا در حاشیه عمل می...

Read More »