5مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
 • شماره تماس: 0780797979
تائید شده شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی شفاخانه

شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

Ata Turk Children Hospital in Kabul
 • آدرس: کابل، ناحیه سوم، جوار علی آباد سابقه
 • شماره تماس: 0752001893
 • h.ataturk@yahoo.com
تائید شده شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل

شفاخانه نسایی ولادی دولتی
تائید شده شفاخانه ملالی زیژنتون شفاخانه

شفاخانه ملالی زیژنتون

شفاخانه ملی و تخصصی نسایی و ولادی دولتی
 • آدرس: کابل، ناحیه چهارم، شهر آرا
 • شماره تماس: 0202201377
 • Azizayousuf3@gmail.com
تائید شده داکتر جواد رضائی داکتر

داکتر جواد رضائی

داکتر ترینی داخله اطفال، نوزادان و سوء تغذیه
 • آدرس: کابل، ناحیه ۱۳، دشت برچی، شهرک المهدی جبرٸیل، ۱۲ متری کلینیک، جنوب دواخانه ولیعصر عج
 • شماره تماس: 0785474605
 • j.rezaei@doctoristan.com