5مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه آریانا طبی کمپلکس شفاخانه
 • آدرس: کابل، افشار، سرک عمومی قرغه، داخل محوطه سره میاشت
 • شماره تماس: 0781111191
 • info@arianamc.com
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
 • شماره تماس: 0780797979
 • rahnawardih.mzr@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی شفاخانه

شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

Ata Turk Children Hospital in Kabul
 • آدرس: کابل، ناحیه سوم، جوار علی آباد سابقه
 • شماره تماس: 0752001893
 • h.ataturk@yahoo.com
تائید شده شفاخانه ملالی زیژنتون شفاخانه

شفاخانه ملالی زیژنتون

Malalai National Hospital
 • آدرس: کابل، ناحیه چهارم، شهر آرا
 • شماره تماس: 0202201377
 • Azizayousuf3@gmail.com
تائید شده شفاخانه ابن سینا کابل شفاخانه

شفاخانه ابن سینا کابل

شفاخانه عاجل دولتی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، نزدیک سینمای پامیر، پل آرتل
 • شماره تماس: 0202100359
 • Dr.rahmatzai@gmail.com