عمده فروش طبی

8 - مورد در بخش متذکره پیدا شد  : عمده فروش طبی
تائید شده عمده فروشی ادویه واحدی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه واحدی

Wahedi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 47
 • شماره تماس: 0799141210
 • wahedi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی

Hedayatullah Yaqobi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 45
 • شماره تماس: 0799046947
 • hyaqobi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی افغان مدیکل گروپ مزار عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 42
 • شماره تماس: 040232240
 • afghan.medical@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا

Abar Asia Mawlana Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 13
تائید شده عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری

Mohammad Omar Ghafari Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 14
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • omarg.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی

Mustafa Abo Ali Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 40
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • aboali.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ظهور عنایت عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ظهور عنایت

Zuhur Enayat Medical Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • ezuhur.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 41
 • شماره تماس: 0798864259
 • hamidzada.whole@gmail.com