عمده فروش طبی

8 - مورد در بخش متذکره پیدا شد  : عمده فروش طبی
تائید شده عمده فروشی ادویه واحدی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه واحدی

Wahedi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 47
 • شماره تماس: 0799141210
 • wahedi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی

Hedayatullah Yaqobi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 45
 • شماره تماس: 0799046947
 • hyaqobi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی افغان مدیکل گروپ مزار عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 42
 • شماره تماس: 040232240
 • afghan.medical@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا

Abar Asia Mawlana Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 13
 • شماره تماس: 0792222233
 • abarasia.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری

Mohammad Omar Ghafari Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 14
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • omarg.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی

Mustafa Abo Ali Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 40
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • aboali.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ظهور عنایت عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ظهور عنایت

Zuhur Enayat Medical Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • ezuhur.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 41
 • شماره تماس: 0798864259
 • hamidzada.whole@gmail.com