3مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه آریانا طبی کمپلکس شفاخانه
  • آدرس: کابل، افشار، سرک عمومی قرغه، داخل محوطه سره میاشت
  • شماره تماس: 0781111191
  • info@arianamc.com
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
  • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
  • شماره تماس: 0780797979
  • rahnawardih.mzr@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه ابن سینا کابل شفاخانه

شفاخانه ابن سینا کابل

شفاخانه عاجل دولتی
  • آدرس: کابل، ناحیه اول، نزدیک سینمای پامیر، پل آرتل
  • شماره تماس: 0202100359
  • Dr.rahmatzai@gmail.com