بهترین مرجع برای جلب مراجعین

بهترین مرجع برای جلب مراجعین

بنده بحیث داکتر متخصص عضویت داکترستان را گرفتم و در مدت کم بنده را با تمام مشخصات و آدرس کاری ام به هزاران مراجعین جدید معرفی نمودند. حالا تعداد مراجعین از قبل بیشتر شده است. تشکر از ابتکار داکترستان.