مراجعین ام به کلینیک خیلی افزایش یافت

مراجعین ام به کلینیک خیلی افزایش یافت

شفاخانه آریانا طبی کمپلکس یکی از بهترین و معیاری ترین شفاخانه ها در سطح افغانستان میباشد. تشکر از موسسین محترم.

 

داکترستان بهترین مرجع و راهنمای آنلاین برای داکتریابی و مراجع طبی در سراسر افغانستان میباشد. از روزیکه در این مرکز خود را بحیث داکتر راجستر نموده ام مراجعین ام خیلی بیشتر شده است. از نوآوری جوانان افغان یک جهان سپاس!