یک ابتکار عالی از طرف جوانان افغان

یک ابتکار عالی از طرف جوانان افغان

داکترستان یک مرکز عالی برای آدرس یابی تمام مراجع طبی و صحی در سراسر افغانستان میباشد. از اینکه جوانان افغان میهن در راستای سهولت آفرینی برای هموطنان عزیز مان تلاش میورزند خیلی ممنون هستیم.

مسئول شفاخانه جمهوریت