1مورد پیدا شد
تائید شده داکتر توریالی لودین داکتر

داکتر توریالی لودین

تکنالوژیست طبی در شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
  • آدرس: وردک، چوک میدان شهر، مقابل بانک اسلامی، شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
  • شماره تماس: 0784494201
  • Drtoryalailudin@gmail.com