نظر به خیلی شفاخانه ها بهتر است

نظر به خیلی شفاخانه ها بهتر است

شفاخانه آریانا در شهر کابل نظر به بسیاری شفاخانه ها بهتر و خوب تر است. تشکر از خدمات عالی شما.