شفاخانه

26 - مورد در بخش متذکره پیدا شد  : شفاخانه
تائید شده شفاخانه انتانی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه انتانی واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی امراض انتانی
تائید شده شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صدری ابن سینا واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی صدری دولتی
تائید شده شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل

شفاخانه نسایی ولادی دولتی
تائید شده شفاخانه ملالی زیژنتون شفاخانه

شفاخانه ملالی زیژنتون

شفاخانه ملی و تخصصی نسایی و ولادی دولتی
  • آدرس: کابل، ناحیه چهارم، شهر آرا
  • شماره تماس: 0202201377
  • Azizayousuf3@gmail.com
تائید شده شفاخانه ابن سینا کابل شفاخانه

شفاخانه ابن سینا کابل

شفاخانه عاجل دولتی
  • آدرس: کابل، ناحیه اول، نزدیک سینمای پامیر، پل آرتل
  • شماره تماس: 0202100359
  • Dr.rahmatzai@gmail.com