جستجوی لیست

2مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
  • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
  • شماره تماس: 0780797979
تائید شده داکتر جواد رضائی داکتر

داکتر جواد رضائی

داکتر ترینی داخله اطفال، نوزادان و سوء تغذیه
  • آدرس: کابل، ناحیه ۱۳، دشت برچی، شهرک المهدی جبرٸیل، ۱۲ متری کلینیک، جنوب دواخانه ولیعصر عج
  • شماره تماس: 0785474605
  • j.rezaei@doctoristan.com