جستجوی لیست

1مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه خیرخانه واقع کابل شفاخانه

شفاخانه خیرخانه واقع کابل

شفاخانه دولتی 102 بستر خیرخانه
  • آدرس: کابل، ناحیه یازدهم، لیسه مریم
  • شماره تماس: 0202401352
  • Abdulakbari29@yahoo.com