جستجوی لیست

1مورد پیدا شد
تائید شده داکتر عبدالرحمن همت داکتر

داکتر عبدالرحمن همت

داکتر انستیزی در شفاخانه ایمرجنسی کابل
  • آدرس: کابل، چهارراهی شیرپور، شفاخانه ایمرجنسی کابل
  • شماره تماس: 0773154665
  • Abdul.syedzoi@gmail.com