جستجوی لیست

1مورد پیدا شد
تائید شده داکتر عبیدالله حقیار داکتر

داکتر عبیدالله حقیار

نرس در شفاخانه نایب امین الله خان لوگری
  • آدرس: لوگر، مرکز، شفاخانه نایب امین الله خان لوگری ۳۵۰ بستره
  • شماره تماس: 0770204260
  • ubaidullah.haqyar.60@gmail.com