جستجوی لیست

29مورد پیدا شد
تائید شده داکتر زهرا کوهزاد داکتر

داکتر زهرا کوهزاد

داکتر عمومی داخله
تائید شده داکتر عبدالرحمن همت داکتر

داکتر عبدالرحمن همت

داکتر انستیزی در شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • آدرس: کابل، چهارراهی شیرپور، شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • شماره تماس: 0773154665
 • Abdul.syedzoi@gmail.com
تائید شده داکترستان مرکز علوم طبی

داکترستان

بهترین داکتریاب در افغانستان
 • آدرس: کابل، ناحیه دوم، داودزی سنتر
تائید شده شفاخانه میوند واقع شهر کابل شفاخانه

شفاخانه میوند واقع شهر کابل

شفاخانه ملی و تدریسی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، جاده میوند، نزدیک مندوی یا سینمای پامیر
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • maiwandhsp.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه سردار محمد داود خان شفاخانه

شفاخانه سردار محمد داود خان

شفاخانه ملی و تخصصی نظامی
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • mdk.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه صحت طفل اندراگاندی شفاخانه

شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

شفاخانه ملی و تخصصی برای اطفال
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • igch.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل شفاخانه

شفاخانه محمد علی جناح واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی عامه
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سرک دشت برچی
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • ali.jinnah.hsp@doctoristan.com
تائید شده کلینیک خدمات عاجل واقع کابل کلینیک

کلینیک خدمات عاجل واقع کابل

کلینیک ملی خدمات عاجل
تائید شده پولی کلینیک مرکزی کلینیک

پولی کلینیک مرکزی

پولی کلینیک ملی و عمومی شهر کابل
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100445
 • DrHabib102@yahoo.com
تائید شده شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل شفاخانه

شفاخانه سناتور جنت گل خان - کابل

شفاخانه ملی و تخصصی 50 بستر
 • آدرس: کابل، سرک کابل جلال آباد، ساحه پل چرخی
 • شماره تماس: 0786970855
 • JanatGul.Hsp@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه افغان جاپان برای کوید19 شفاخانه

شفاخانه افغان جاپان برای کوید19

شفاخانه ملی و تخصصی امراض ساری
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سناتوریم دارالامان
 • شماره تماس: 0202521977
 • tahirfurmoly@yahoo.com
تائید شده شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه 100 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 100 بستر دشت برچی
تائید شده شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه 50 بستر برچی واقع کابل

شفاخانه ملی 50 بستر دشت برچی
تائید شده شفاخانه استقلال واقع کابل شفاخانه

شفاخانه استقلال واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
 • آدرس: کابل، ناحیه ششم، سرک دارالامان، سه راهی علاوالدین
 • شماره تماس: 0202500674
 • dr.s.nasib2014@gmail.com
تائید شده شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل شفاخانه

شفاخانه وزیر اکبر خان واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: 0202301360
 • dr_m.haroon@yahoo.com
تائید شده شفاخانه نور واقع کابل شفاخانه

شفاخانه نور واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی چشم
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100446
 • cpc_noor@yahoo.com
تائید شده شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل

شفاخانه ملی معالجوی و تخصصی ستوماتولوژی
 • آدرس: کابل، ناحیه دوم، فروشگاه
 • شماره تماس: 0202104326
 • stom.hsp@gmail.com
تائید شده شفاخانه احیا مجدد واقع کابل شفاخانه

شفاخانه احیا مجدد واقع کابل

شفاخانه ملی احیاء مجدد معلولین
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، سینمای پامیر
 • شماره تماس: 0202100436
 • rdhospital2012@gmail.com
تائید شده شفاخانه صحت روانی واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صحت روانی واقع کابل

شفاخانه ملی و تخصصی روانی
تائید شده شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی شفاخانه

شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

Ata Turk Children Hospital in Kabul
 • آدرس: کابل، ناحیه سوم، جوار علی آباد سابقه
 • شماره تماس: 0752001893
 • h.ataturk@yahoo.com
تائید شده شفاخانه صحت طفل واقع کابل شفاخانه

شفاخانه صحت طفل واقع کابل

شفاخانه عمومی اطفال دولتی