پولی کلینیک مرکزی

پولی کلینیک ملی و عمومی شهر کابل
  • 568 تعداد بیننده گان

معلومات در باره پولی کلینیک مرکزی

شماره راجستر: KBL-03001-F

نام رئیس: دکتور عبدالحمید "حمید"

شماره تماس رئیس: 0797616965

Central Polyclinic of Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.

سوالات

تا هنوز سوالی پاسخ نشده است.